SUPBUNCHAITAVON LIMITED PARTNERSHIP
ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2547 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103547026449
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : 
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
ยี่ห้อ MESA
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสินค้าของ MESA 
ได้มีการปรับปรุงและ พัฒนารูปแบบสินค้า 
โดยเน้นที่คุณภาพเป็นหลักมาโดยตลอด